Loading color scheme

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

ตัวบ่งชี้                                                                                                     

 เป้าหมาย              

ผลการดำเนินการ

คะแนนการประเมินตนเอง

คะแนนการประเมินกรรมการ

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ

1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน 

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00 คะแนน

4.60 คะแนน

1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

3.51

3.51

4.56 คะแนน

3.00 คะแนน

1.3 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา          

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

1.4 ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ

5 ข้อ

5 ข้อ

4.00 คะแนน

2.70 คะแนน

1.5 ระบบการกำกับประกันคุณภาพหน่วยงาน

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00 คะแนน

4.20 คะแนน

1.6 การบริหารทรัพย์สินวากัฟ (สาธารณประโยชน์) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5 ข้อ

5 ข้อ

3.00 คะแนน

2.40 คะแนน

1.7 ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

4.71คะแนน

5.00 คะแนน

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน

2.47 ระบบและกลไกของการจัดตั้งคณะพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาวะอนามัย

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00 คะแนน

4.78 คะแนน

รวมคะแนนผลการประเมินตนเอง

36.27

31.68

จำนวนตัวบ่งชี้ที่รับการประเมินทั้งหมด

8 ตัวบ่งชี้

8 ตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลี่ย

4.53

3.96

ระดับคุณภาพ

ระดับดีมาก

ระดับดี