Loading color scheme

วัตถุประสงค์

1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สามารถบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพการพยาบาลเข้ากับหลักการศาสนาอิสลามภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรมจริยธรรม

2.ทำวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และบูรณาการอิสลามที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม

3.ให้บริการวิชาการแก่สังคม และนำพาสังคมสู่สันติสุขภาวะ

4.ทำนุบำรุงศาสนาอิสลาม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับหลักการศาสนา

5.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดี

6.จัดหารายได้และทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการศึกษาและเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม