Loading color scheme

ความเป็นมาของโครงการ

            ปัจจุบันการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย ที่มีความแตกต่างทั้งในเรื่องศาสนา ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม และการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกมุสลิมเป็นแรงผลักดันให้เกิดความต้องการพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้และความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถบูรณาการเข้ากับหลักการศาสนาอิสลามได้ โดยการจัดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาที่หลากหลายในการสื่อสารทางสุขภาพ และปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรทางสุขภาพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มศักยภาพในบทบาทของตนเอง รวมทั้งประสานงาน และบริหารจัดการภาวะสุขภาพหรือระบบสุขภาพที่มีความซับซ้อน ด้วยความยืดหยุ่นและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความแตกต่าง ความหลากหลายของประชาคมอาเซียน ประชาคมโลกมุสลิม และให้การพยาบาลที่มีความสอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามได้อย่างมีความสุข

          ด้วยเหตุนี้สภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในคราวประชุมครั้งที่ 42 (1/2012) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้เตรียมการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต่อมาได้มีมติเห็นชอบหลักคิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 62(5/2016) เมื่อวันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสถาบันพี่เลี้ยงตามข้อบังคับของสภาการพยาบาลว่าด้วยการขอรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล

          มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์ จากประเทศคูเวต ผ่านมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม จำนวน 18 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 ผู้แทนเครือข่ายการกุศลอัลชาเยียอ์ จากประเทศคูเวต คุณอับดุรเราะห์มาน อัลฮัดดาด ได้มาร่วมวางศิลารากฐานอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ณ โครงการมะดีนะตุสสลาม โดยลักษณะอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 1,700 ตรม.