Loading color scheme

ครม. มีมติบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่

 
ครม. มีมติบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่
• จ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 คนละ 3,500 บาท/คน/เดือน นาน 2 เดือน ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระและเกษตรกร
• ลดค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก และกิจการขนาดเล็กงดเก็บค่าไฟ 50 หน่วยแรก นาน 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ. - มี.ค. 64
• ลดค่าน้ำประปา 10% นาน 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ. - มี.ค. 64
• ขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมการโอน
• เปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกจำนวน 1 ล้านสิทธิ ปลาย ม.ค. นี้