Loading color scheme

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะมาวี ได้จัดโครงการ การพัฒนากลไก

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ทางมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะมาวี ได้จัดโครงการ การพัฒนากลไกและถอดบทเรียนการส่งเสริมความครอบคลุมของวัคซีนในเด็กอายุ 0-5 ปีในพื้นที่ตำบลเมาะมาวี ณ ห้องประชุมโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ในเรื่องวัคซีนวิถีชุมชนและอิสลาม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ครูอนามัยโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อสม. ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี จำนวน 100 คน และมีดร.นิเฟาซาน วาบา ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลเมาะมาวี เป็นประธานพิธีเปิด และมีผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ กล่าวพบปะ ผลการปฏิบัติงานผู้ปกครองที่บ่ายเบี่ยงนำเด็กมาฉีดวัคซีนเพิ่มจำนวน 10 คน