Loading color scheme

ศึกษาดูงานด้านห้องฝึกทักษะด้านการพยาบาลในรูปแบบ Smart Classroom เพื่อวางแผนจัดเตรียมการเรียนการสอนด้านการพยาบาล

 

ดร.ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ซารีนะฮ์ ระนี และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ท่าน ศึกษาดูงานด้านห้องฝึกทักษะด้านการพยาบาลในรูปแบบ Smart Classroom เพื่อวางแผนจัดเตรียมการเรียนการสอนด้านการพยาบาล ให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี