Loading color scheme

โครงการจัดตั้งคะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดให้มีโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

 

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. โครงการจัดตั้งคะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดให้มีโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล บรรยายการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ซึ่งมีวิทยากร แพทย์หญิงนาวาฬ แลนิ แพทย์ประจำโรงพยาบาลปัตตานี ณ ห้องประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี