Loading color scheme

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) ระหว่างโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00-14.30 น. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) ระหว่างโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อกำหนดขอบข่ายความร่วมมือ และหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หรือสถาบันการศึกษาที่ขอเปิดดำเนินการใหม่ กับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ.2560