Loading color scheme

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายกิจการสตรี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดโครงการ “มุสลีมะห์รุ่นใหม่ ห่างไกลมะเร็งเต้านม”

 

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 -12.00 นโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายกิจการสตรี   มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดโครงการ “มุสลีมะห์รุ่นใหม่ ห่างไกลมะเร็งเต้านม”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้และทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง รวมถึงมีความตระหนักในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของตนเอง  ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์