Loading color scheme

หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

หลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร                         

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)                    

Bachelor of Nursing Science Program (International Program)                      

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  129 หน่วยกิต                      

โครงสร้างหลักสูตร                           

       โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวด

วิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี มีจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวด และหน่วยกิตทั้งหลักสูตร ดังนี้                    

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

   1) กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา 8 หน่วยกิต

   2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 หน่วยกิต

   3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต

   4) กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต

    รายวิชาทฤษฎี                    

         1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หน่วยกิต

         2)  กลุ่มวิชาชีพ 70 หน่วยกิต

              รายวิชาทฤษฎี 34 หน่วยกิต

              รายวิชาปฏิบัติ 36 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

จุดเน้นของหลักสูตร                         

      การพยาบาลบูรณาการอิสลาม